INFORMACJA ADMINISTRATORA I ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: ogólne rozporządzenie), informujemy, że:

 

  1. Administratorem danych osobowych jest KATOLICKIE NIEPUBLICZNE „MIKOŁAJKOWE PRZEDSZKOLE” IM. ŚW. JANA PAWŁA II w Jarosławiu, ul. Benedyktyńska 5, 37-500 Jarosław, tel. 515 068 130 .
  2. Podane w formularzu rekrutacyjnym dane osobowe będą przetwarzane w celu przyjęcia dziecka do KATOLICKIEGO NIEPUBLICZNEGO „MIKOŁAJKOWE PRZEDSZKOLE” IM. ŚW. JANA PAWŁA II w Jarosławiu na rok szkolny 2020/2021.
  3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a i c oraz art. 9 ust. 2 lit. a ogólnego rozporządzenia, w związku z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o Systemie Informacji Oświatowej oraz działalnością statutową Przedszkola.
  4. Odbiorcami podanych w formularzu danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty upoważnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa, a także inne podmioty, z którym zawarto umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
  5. Przekazane Administratorowi dane osobowe będą przetwarzane do zakończenia procesu rekrutacji, a w przypadku kandydatów przyjętych – do czasu zakończenia przez dziecko edukacji w przedszkolu.
  6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści podanych danych osobowych, prawo do żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych osobowych, na warunkach określonych w ogólnym rozporządzeniu.
  7. W przypadku przetwarzania danych osobowych w oparciu o wyrażoną zgodę posiadają Państwo prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych mogłoby naruszać przepisy ogólnego rozporządzenia przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  9. Podanie danych osobowych jest niezbędne do przeprowadzenia procedury rekrutacji, a później świadczenia usług opiekuńczo – wychowawczych i dydaktycznych w placówce.
  10. Zebrane dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu. Nie będą również przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.

 

 

Po zapoznaniu się z wyżej wymienionymi informacjami, wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w trybie art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r.)

 

 

Jarosław, dnia ………………………….

 

………………………………………………..

 

(podpis rodziców/opiekuna prawnego)